Bugün - 16 Ekim 2019 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Şehit ailelerinden harekata destekTürk silahlı kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyini terö..
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İHTİYACINA

BİNAEN 96 KALEM İLAÇ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İHTİYACINA BİNAEN 96 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 18 Aralık 2018 Salı

(15:08)

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İHTİYACINA

BİNAEN 96 KALEM İLAÇ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İHTİYACINA BİNAEN 96 KALEM İLAÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası:2018/651547

1-İdarenin

a)Adresi:BAĞLARBAŞI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası:3182151285 - 3182151286

c)Elektronik Posta Adresi:kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı:96 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri:KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ ECZANE DEPOSU

c)Teslim tarihi:1) Sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 15

(On beş) gün içinde sipariş edilen malzeme teslim edilecektir. Malzemeler Yüksek İhtisas Hastanesi Eczanesinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak olup; İşin süresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben başlar 31.12.2019 tarihinde bitirilmesi esastır. 2-) Tüm teslimatlar Mal Alınılan İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Satın Alma Birimi 2. Kat 113 Nolu Oda

b) Tarihi ve saati:10.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler; Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığından alınmış Ecza Deposu Ruhsatnamesi, İmalatçı ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış İmalat İzin Belgesini, İthalatçı ise Sağlık Bakanlığı İthal İlaç İzin Belgesini teklif zarfında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1) Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ilıale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’ye kayıt olmak zorundadır.

2) İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır.

3) İstekli, bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’ne kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

4) T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’ne kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

5) İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait TİTUBB veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya ayrı bir liste halinde ihale dosyasında sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ilaç, serum, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinden herhangi birisinin satış ve teslimi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ SATIN ALMA BİRİMİ 2.KAT 113 NOLU ODA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.14040Kaynak / Editör: Okunma 827

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

36 AY SÜRELİ ŞÖFORSÜZ VE YAKITSIZ 3 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA
MODÜLER TİP SOĞUK HAVA DEPOSU
KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
PERGOLE TENTE YAPIMI
Resmi ilan
ANTİMONLU KURŞUN DÖKÜM TESİSİ SATIN ALINACAKTIR
HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Türkiye için gurur günü
MKEK işçilerden fazla mesaili destek
Kırımlıların milli varlıkları tahrip ediliyor
Bulut cinayeti mağduru F.B.V. için hesap numarası açıldı
Bulvarlara tak montajları yapıldı
Arılar zehriyle de şifa dağıtıyor
Emin adımlarla 2019'a yürüyoruz
Kırıkkale gıpta ile bakılan bir şehir olsun
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..


HAYDİ SENDE BAYRAK ASKırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Mehmetçiğe moral iç..
En Çok Okunanlar
Zabıta esnafa bayrak dağıttı Kırıkkale Belediye Başkanı  Mehmet Saygılı'nın Sosyal Medya  &uum.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:2706:5012:3715:4218:1419:31

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
11°°C - 28°°C
Cuma
10°°C - 28°°C
Pazar
10°°C - 26°°C
Salı
9°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,11Yazılım - Web Aksiyon