Bugün - 23 Şubat 2020 PazarKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   11°°C
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Delice için talimatlar verdiDELİCE ZİYARETİ MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI   Geçtiğimiz gü..
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ 1300-1600CC KOMBİ-VAN VE 2 ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ 1800CC VE ÜZERİ 4X4 ARAÇ KİRALAMA İŞİ (305 GÜN)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 adet 2017 Model ve üzeri 1300-1600cc Kombi-Van ve 2 adet 2015 Model ve üzeri 1800cc ve üzeri 4x4 araç kiralama işi (305 gün) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 10 Şubat 2019 Pazar

(12:51)

3 ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ 1300-1600CC KOMBİ-VAN VE 2 ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ 1800CC VE ÜZERİ 4X4 ARAÇ KİRALAMA İŞİ (305 GÜN)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 adet 2017 Model ve üzeri 1300-1600cc Kombi-Van ve 2 adet 2015 Model ve üzeri 1800cc ve üzeri 4x4 araç kiralama işi (305 gün) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/51970

1-İdarenin

a) Adresi: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No: 111 (Arpalık Çukuru Mevkii) - KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182242938-3182242557

c) Elektronik Posta Adresi: 71iletisim@kkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 305 gün 3 adet 2017 model ve üzeri 1300ce-1600cc 

Kombi-Van(N1) ve 305 gün 2 adet 2015 model ve üzeri 1800cc 4x4 (N1G) kiralık araç

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu - KIRIKKALE

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 305(iiç yüz beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık 

  Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati :19.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.L2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen araç sayıları ihale dokümanında belirtilmiştir. Araçlar isteklilerin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

“Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usuller” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 6. Maddesinin (2) (a) bendinde belirtilen hususların değerlendirilebilmesi için; İstekliler bu hizmette çalıştırmayı öngördükleri teknik şartnameye uygun araçların, marka, model, cinsi ve motor hacimleri, yakıt türleri  “İhale tarihi itibariyle” ve belirlenen Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değerlerini belirterek imza ve kaşeli belgeyi sunacaklardır.(Kombi-Van(N1) araçlar için)

İstenen bilgiler EK-I İsteklinin Teklif Etmiş Olduğu Taşıtların Özellikleri formu doldurularak ilgili belge sunulacaktır.

Bu belgeyi sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi Kuruntlarda veya özel sektörde şolörlü veya şoförsıiz her türlü araç kiralama hizmet alımı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No: 111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE adresinden satın alınabilir. 

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar;

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.1836Kaynak / Editör: Okunma 1147

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞALGAZ SATIN ALINACAKTIR
LAMİNATÖR SİLİNDİRİ PASLANMAZ DÖKÜM VE İŞLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİK
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE KATI ATIK YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ
1. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
YOL BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR KIRIKKALE BELEDİYESİ FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Diğer Haberler

Su borcuna 12 ay taksit imkanı
Hedef ilk turda işi bitirmek
Esnaf Ramazan’dan umduğunu bulamadı
Başkan Tekin araç sözü aldı
MHP sayesinde ülkemizi güzel günler bekliyor
TANAP gıda yardımlarında ikinci tur
Patent başvurusu yapmadık
Yeşilöz deresi mahalleliyi bezdirdi
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Dikkat! Keskin'de EDS devredeKeskin ilçesinin Kırıkkale il merkezi yönündeki giriş ve &..
En Çok Okunanlar
Egzoz emisyonunda cezaya maruz kalmayın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Kırıkkale&rs.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5907:2213:0416:0618:3719:55

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
1°°C - 11°°C
Salı
-1°°C - 13°°C
Perşembe
-2°°C - 9°°C
Cumartesi
-1°°C - 13°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,14Yazılım - Web Aksiyon