Bugün - 23 Ocak 2020 PerşembeKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   6°°C
 
Sağlıklı hayat merkezinden 25 bin kişiye hizmetKırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet ver..
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN İHTİYACINA BİNAEN 42 (KIRKİKİ) KALEM TIBBİ DEMİRBA,TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Yüksek İhtisas Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin İhtiyacına Binaen 42 (Kırkiki) Kalem Tıbbi Demirba,Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 20 Haziran 2019 Perşembe

(15:41)

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN İHTİYACINA BİNAEN 42 (KIRKİKİ) KALEM TIBBİ DEMİRBA,TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Yüksek İhtisas Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin İhtiyacına Binaen 42 (Kırkiki) Kalem Tıbbi Demirba,Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası:2019/256665

1-İdarenin

a) Adresi:BAĞLARBAŞI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası:3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi:kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:42 Kalem Tıbbi Cihaz Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Ağız ve Diş 

Sağlığı Merkezi İlgili Depoları

c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakiben cihazları Kırıkkale

Ağız ve Diş Sağlığının Malzemelerini 10 (On) iş günü , Yüksek İhtisas Hastanesi Malzemelerini 30 (Otuz) iş günü içerisinde, teslim edeceklerdir.Sözleşme süresi Sözleşme imzalanmasına müteakip Garanti süresi sonuna kadardır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:KIRIKKALE İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU 

HASTANELERİ SATIN ALMA BİRİMİ 2. KAT 113. NOLU ODA

b) Tarihi ve saati:16.07.2019 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından  düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

Hizmet yeterlilik belgesi , 

Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerden herhangi birini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Satış sonrası hizmetler için,hizmet verecek kuruluşlar “TS 12426 Yeterlilik servisler-Tıbbi cihazlar için Kurallar  “ standardına veya TS 13703-Özel Servisler-Tıbbi Cihazlar için kurallar”standardına göre alınmış ilgili cihaz için “Hizmet yeterlilik Belgesi” ne sahip olacak ve bu belgeyi ihale dosyasında sunucaklardır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekli, teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulacaktır ve Teklif Mektuplarında UBB veya ÜTS Barkod numaraları  yanına yazılacaktır.

 b) İstekli,  T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün/ürünlerin için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.

c)  “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’nin” aslı veya aslı idarece görülmüş sureti  teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Cihazlar için: İstekliler teklif ettikleri Cihaz ait katalog, broşür veya fotoğrafları teklifleri ekinde sunacaklardır. Satın alma Komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ise teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla demonstrasyon çalışması yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ SATIN ALMA BİRİMİ 2. KAT 113. NOLU ODA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

 

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

E.7261Kaynak / Editör: Okunma 1183

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KUM, ÇAKIL VE ANTRASİT TEMİNİ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇELEBİ-HACIYUSUFLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİS GELİŞTİRME YAPIM İŞİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE ATM ŞEFLİĞİ AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON SAHALARINDA 2019 YILI SONBAHAR DÖNEMİ FİDAN DİKİMİ VE TOHUM

Diğer Haberler

Rektör Aslan’dan Diyanet Başkanına ziyaret
Kırıkkalespor Antalya kampını tamamladı
Meslek lisesi öğrencilerinden alkışlanacak davranış
6 AYDA 300 YENİ DOĞAN BEBEĞE KİMLİK
Ak partili başkanlar Keskin’de
İl Başkanı Dağdelen’den seri ziyaretler
Toplanma alanlarına ait bilgiler e-devlette
Beşler Köyünde vatandaşla buluşma toplantısı
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Deprem Kırıkkale’den hissedildiÖnceki gün sabah saatlerinde Ankara’da 12 dakika içe..
En Çok Okunanlar
Tarım eylem planı değerlendirildi
Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırl.. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürl&u.. Polis memuru intihar etti Muş’ta görevli olan ve memleketi Kırıkkale’ye gelen polis .. Türk Metal üyeleri grevde Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşme sü.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2807:5513:0315:3718:0019:22

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
-5°°C - 6°°C
Cumartesi
-4°°C - 4°°C
Pazartesi
-5°°C - 8°°C
Çarşamba
-2°°C - 10°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,11Yazılım - Web Aksiyon