Bugün - 14 Ağustos 2020 CumaKünyemizSayfalarDijital PanoReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
DELİCE BEYAZINA İHANET ETMEYİNDelice Belediye Başkanı Turgut Özdem’den üzüm satıcıla..
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İ L A N

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Üniversitemiz Merkez ve Bahşılı Yerleşkesinde bulunan Kantin ve Fotokopi Merkezi ile Yiyecek ve İçecek Büfelerinin işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.

- 19 Kasım 2019 Salı

(16:04)

İ L A N

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Üniversitemiz Merkez ve Bahşılı Yerleşkesinde bulunan Kantin ve Fotokopi Merkezi ile Yiyecek ve İçecek Büfelerinin işletme hakkı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle tahmini bedel üzerinden artırma yapmak suretiyle, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 

2 – Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Sağlık – Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye katılmak isteyenlerin 50,00 TL ücret karşılığında satın almaları gerekmektedir.

 

3 – Başvuru sahiplerinin, ihale teklif dosyalarını en geç ihale saatine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postayla gönderilen teklif dosyalarının da ihale saatine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ulaşması gerekmekte olup, ihale saatinden sonra postayla gelen teklif dosyaları işleme alınmayacaktır.

 

4 – Aşağıda yazılı taşınmazların, tahmini bedelleri karşısında belirtilmiş olup, yine karşısında yazılı olan Geçici Teminatın yatırılması gerekmektedir. (Teminat nakit olarak yatırılacaksa, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın T. Vakıflar Bankası Kırıkkale Şubesi’nde bulunan TR500001500158007299664008 iban nolu hesabına yatırılacak, Teminat banka mektubu ve benzeri şekilde verilecekse; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olmalıdır.)

 

5 – İstekliler ihaleye katılabilmeleri için, aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İdareye sunmak zorundadır.

 

İsteklinin Gerçek Kişi Olması Durumunda:

 

1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)

2. Kanuni Tebligat İçin Türkiye’de Adres Beyanı (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir)

3. T.C. Kimlik Numarasını İçeren Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ihale sırasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir)

4. Geçici Teminatın yatırıldığında dair makbuz, dekont veya mektup

5. Kayıtlı Olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihale yılı itibariyle alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan odaya kayıtlı olduğuna dair belge 

6. Faaliyet alanının büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerlerinden an az birini içeren ihale tarihi itibariyle alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan Faaliyet Belgesi   

7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış ve içeriğinde Adli Sicil Kaydı Yoktur ibaresi yer almış olmak)(e-devletten alınabilir)

8. Noter Onaylı İmza Beyannamesi

9. Gerçek Kişi adına ihaleye vekâleten katılımlarda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin;

- Noter Onaylı Vekâletname (İçeriğinde ihaleye katılma ve teklif verme konusunda yetki verilmiş olması gerekmektedir.)

- Vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

- Vekâleten iştirak edenin T.C. Kimlik Numarasını İçeren Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslı ihale sırasında ihale komisyonuna ibraz edilecektir)

- Vekâleten iştirak edenin Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış ve içeriğinde Adli Sicil Kaydı Yoktur ibaresi yer almış olmak)(e-devletten alınabilir)

10- Gerçek Kişinin, en fazla ihale tarihinden 5 (beş) gün öncesine ait Üniversitemize herhangi bir borcunun (Kira, KDV, Elektrik, Su,  Doğalgaz, İdari Para Cezası vs.) bulunmadığına dair Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.

11- İhale dokümanını satın aldığında dair belge veya dekont örneği

12- İstekli tarafından imzalanmış şartname ve sözleşme örneği

 

İsteklinin Tüzel Kişi Olması Durumunda:

1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

2. Kanuni Tebligat İçin Türkiye’de Adres Beyanı (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir)

3. Vergi Kimlik Numarasını İçeren Vergi Levhası

4. Geçici Teminatın yatırıldığında dair makbuz, dekont veya mektup

5. Kayıtlı Olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale yılı itibariyle alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan odaya kayıtlı olduğuna dair belge 

6. Faaliyet alanının büfe, kantin, kafeterya, gıda satış ve benzerlerinden an az birini içeren ihale tarihi itibariyle alınmış ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan Faaliyet Belgesi  

7. Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış ve içeriğinde Adli Sicil Kaydı Yoktur ibaresi yer almış olmak)(e-devletten alınabilir)

- Şirket ortaklarının ve temsile yetkili kılınan kişilerin adli sicil kayıtları ayrı ayrı sunulacaktır.

8. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname

10- Tüzel Kişinin, en fazla ihale tarihinden 5 (beş) gün öncesine ait Üniversitemize herhangi bir borcunun (Kira, KDV, Elektrik, Su,  Doğalgaz, İdari Para Cezası vs.) bulunmadığına dair Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış yazı.

11- İhale dokümanını satın aldığında dair belge veya dekont örneği

12- İstekli tarafından imzalanmış şartname ve sözleşme örneği

                              

6 – Aşağıda belirtilen kişiler Üniversitemiz yapmış olduğu ihalelere katılamaz,

1) İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

2) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

3) Üniversitemiz ile 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun kapsamında yürütmüş olduğu sözleşmelerden doğan herhangi bir borcu olanlar.

 

7 – İhale bedeli üzerinden alınması gereken KDV tutarı, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuatlar gereğince ödenecek vergi, resim, harç, stopaj ile sözleşme giderleri, noter masrafları, ulaşım giderleri vb. giderler istekli firma/kişi tarafından ödenecektir.

Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden, sonraki yıllarda ise güncellenen kira artışları üzerinden hesaplanır. İhale Karar Damga Vergisi ve Sözleşme Damga Vergisi ihale bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

 

8 – İhale Komisyonu İhale yapıp yapmamakta serbesttir 

 

9 – Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

10 – Yiyecek İçecek Büfelerinin İhalesi sonucunda sözleşmenin notere imzalattırma zorunluluğu bulunmaktadır. Noter masrafları ihale üzerinde bırakılan istekliye aittir. Ayrıca kiraya verilecek alana konulacak olan Büfeler, ihale üzerinde kalan istekli tarafından, idarenin onayı alındıktan sonra konulacaktır.

 

 

İhalenin Adı

Yüzölçümü m2

Kiralama Süresi

Tahmini Bedel (İlk Yıl)

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

Merkez Kampüs Yiyecek İçecek Büfeleri

32,51 m2

3 (Üç) Yıl

15.000,00 ₺

450,00 ₺

02/12/2019

14.00

Bahşılı Fatma ŞENSES Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kantin ve Fotokopi Merkezi Kiralama İhalesi

21,22 m2

3 (Üç) Yıl

4.500,00 ₺

450,00 ₺

09/12/2019

14.00

 


Kaynak / Editör: admin Okunma 1221

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Haberleri

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2019-2020 YILLARI 6 (ALTI) AYLIK 27 (YİRMİYEDİ) KALEM YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI İŞİ
T.C. KIRIKKALE
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI
3 ADET POMPA VE 1 ADET DİZEL JENERATÖR
Resmi ilan
ÇELİK AMBARI UZATILMASI İŞİNİN TAMAMLANMASI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Vali Sezer’den şehit ailelerine ziyaret
Kırıkkale’de ihracat yüzde 36,7 arttı
Ülkü Ocaklarından Aşure Etkinliği
İlk cemre ne zaman düşecek?
İpekçi ailesinin acı günü
Fen Lisesi’nde Bilim Fuarı
Yeni kimlik kartı alanların sayısı 16 milyona yaklaştı
Sarı duman tedirginlik yarattı
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Vefa gruplarına minnet borçluyuz

28.04.2020 18:41:05

İnsanlık olarak önemli bir sınav veriyoruz. Tüm d&..
MHP’li Öztürk sorunları dinliyorMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Ö..
En Çok Okunanlar
Kırıkkale COVİD-19’a bir kurban daha verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Salgın Denetiminde pilot il se&ccedi.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
17°°C - 28°°C
Pazar
18°°C - 29°°C
Salı
13°°C - 25°°C
Perşembe
13°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Dijital Pano Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,19Yazılım - Web Aksiyon