banner36
27 Temmuz 2017 Perşembe

Otopark ve baks geçit çalışmaları hızlanıyor

AHŞAP PALET(120 CM X 120 CM)

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

14 Temmuz 2017 Cuma 19:33
Bu haber 83 kez okundu
 AHŞAP PALET(120 CM X 120 CM)
Ahşap Palet(120 cm x 120 cm) ihale usulü ile ihale edilecektir.  4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/344873
1- İdarenin
a)  Adresi : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü Fabrikalar Mah. 4001.Sok No:2 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182242985-3182242897 
c) Elektronik Posta Adresi : mkenitroseluloz@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :500 Adet, mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :  İdarenin Ambarına
c)  Teslim tarihi : İhale konusu Ahşap Paletler(120 cm x 120 cm), Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim günü içerisinde İdareye teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)  Yapılacağı yer : Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No: 2 KIRIKKALE 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2017 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.  Teklif venneye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4. 1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Barut Fabrikası Ticaret Müdürlüğü Alım Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden 
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fabrikalar Mah. 4001 Sok. No: 2 KIRIKKALE 
adresindeki Ticaret Müdürlüğü Alım Servisine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.  İstekliler tekliflerim, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden \ ereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunim 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
B:2017/7170
Resmi İlan

    Yorumlar

SON YORUMLAR
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
E-GAZETE
  • www.yenigungazetesi.com.tr - 27 Temmuz 2017 Manşeti
  • www.yenigungazetesi.com.tr - 26 Temmuz 2017 Manşeti
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV