Kırıkkale Üniversitesi Resmi İlan

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TAŞIT SATIŞ İLANI


Üniversitemiz envanterinde kayıtlı, aşağıdaki tabloda detayları belirtilen “Ekonomik ömrünü tamamlamış 2 adet taşıt” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif (artırma) usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden satılacaktır.

Tescil Plaka NoModel, Marka Ve TipiMotor ve Şase BilgileriYakıt
Cinsi
RengiKM
Sayacı
Tahmini
Bedeli
(TL)
Teminat
(%3)
(TL)
İhale Tarih ve saati
Silindir
Hacmi
Motor
Gücü
KW
Motor NoŞase No
71 DK 3871988 MODEL LAND ROVER JEEP4 Silindir12151009C8AF573251DizelMavi135.570162.000,004.860,0027.06.2024
09:30
71 DK 4062002 MODEL PEUGOT MİNİBÜS2498077DZ24665NLNOP220122214108DizelBeyaz209.02672.000,002.160,0027.06.2024
10:30


1- İhale 27/06/2024 Perşembe günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Ankara Yolu 7. km. Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanlığı ihale Salonunda yapılacaktır.
İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini (fiyat teklifleri hariç) ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı’na vereceklerdir.
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) İhaleye katılan isteklilerin kimliklerini belirlemeye yarayan kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi, (TC Kimlik numaralı; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.)
b) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Vekâleten ihaleye katılım halinde; Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
e) Gerçek veya tüzel kişiliğin Kanuni ikametgâhı olması ve tebligat adres beyanı,
f) Ortak girişim olarak katılanlardan her ortak için, (a, b, c, d, e) fıkralarındaki belgeler istenecektir,
g) Satış ihalesi yapılacak taşıtlara ait tabloda belirtildiği şekilde % 3 oranındaki geçici teminatı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı‘nın banka hesabına yatıracaklar; ve buna ilişkin dekontu, (banka teminatı verilmesi halinde; bunlar limit içi ve süresiz olacaktır.)
h) İhale ilan tarihi sonrası alınmış Adli sicil kayıt belgesi
ı) Şartnamede istenen diğer belge ve bilgileri vermeleri,
i) İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
j) Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde yazılı kişiler ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
4-İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi ve varsa eki, Ankara Yolu 7. km. Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanlığı 4. Kat 13 numaralı odada bedelsiz olarak görülebilir; ancak ihaleye katılacak isteklilerin idarece onaylı ihale şartnamesini 50,00-TL karşılığında satın alması zorunludur.
5- İhaleye sunulan araçlar, ilan tarihinden itibaren ve ihale tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Ankara Yolu 7. km. Yahşihan/KIRIKKALE adresindeki Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne ait garajda görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
6-İhale ile ilgili Katma Değer Vergisi (Binek otomobil %1) ile her türlü vergi ve masraflar alıcıya aittir.
7-İdare aracın tesliminde İdareyi temsilen görevli personel bulunduracaktır.
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
10-Satışı yapılan aracın devri 15 (onbeş) iş günü içerisinde yapılacaktır.
11-Aracın tesliminden sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
12-İhale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.


#ilangovtr BASIN NO: ILN02045210