Bahşılı Belediyesi 5 Memur Alacak

Bahşılı Belediyesi 5 Memur Alacak
 Muhabir
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı gerçekleştirecek. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 olarak açıklandı. 5 Kişi belediye bünyesine alınacak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli...

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi memur alımı gerçekleştirecek. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2024 olarak açıklandı. 5 Kişi belediye bünyesine alınacak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınıyor.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Bahşılı Belediye Başkanlığı memur alımında başvuru şartları nelerdir, gerekli ve özel şartlar nedir? Haberimizde detaylı şekilde belirtildi. İşte o detaylar;

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 4. Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
 7. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
 8. a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 9. b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
 10. c) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak
 11. d) Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 12. e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 13. f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 14. g) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak
 15. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tradresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 1. a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.) c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

 1. d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 2. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

ğ) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği,(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 10/01/2024 tarihinden 12/01/2024 tarihi mesai bitimine kadar(08:30-12:00 / 13:30-16:30), mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

. Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin www.bahsili.bel.tradresine başvuru yapabileceklerdir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Bahşılı Belediyesi tarafından değerlendirmeye alınmayacak.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5-BAŞVURULARINDEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABULEDİLENLERİN İLANI:

 1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağıracaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 22/01/2024 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.bahsili.bel.tradresinden ilan edilecektir.
 4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi'ne www.bahsili.bel.trinternet adresinden erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

. Sözlü sınav Bahşılı Belediyesi hizmet binasında 26/01/2024 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yapılacaktır.

. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15' er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Belediyenin internet sitesinden(www.bahsili.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden (www.bahsili.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.